SIA TOODE

PRIVĀTUMA POLITIKA

1. Privātuma politika

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību TOODE, reģistrācijas Nr. 40003431400, juridiskā adrese: “Gailenes”, Krustkalni, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2111 (turpmāk – TOODE) ir apņēmusies aizsargāt Klientu privātumu un personas datu aizsardzību, ievērot Klientu tiesības uz personas datu apstrādes likumību saskaņā ar piemērojamajiem tiesību aktiem – Fizisko personu datu aizsardzības likumu, Eiropas Parlamenta un padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulu 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (Regula) un citiem piemērojamajiem tiesību aktiem privātuma un datu apstrādes jomā.

Privātuma politiku piemēro privātuma un personas datu aizsardzības nodrošināšanai attiecībā uz:

 • fiziskajām personām – klientiem, juridisko personu pilnvarotajām personām un citiem klientiem (tajā skaitā, potenciālajiem, bijušajiem un esošajiem), kā arī trešajām personām, kuras saistībā ar preču pasūtīšanu un pakalpojumu sniegšanu fiziskai personai (klientam), saņem vai nodod TOODE jebkādu informāciju (tajā skaitā, pasūtītāja un pircēja dati, kontaktpersonas, maksātāji u.c.);
 • TOODE veikalu (filiāļu), biroju un citu telpu apmeklētājiem, tajā skaitā, attiecībā uz kuriem tiek veikta videonovērošana;
 • TOODE uzturēto interneta mājaslapu un mobilo lietotņu apmeklētājiem (turpmāk – Klienti).

Privātuma politika ir attiecināma uz datu apstrādi neatkarīgi no tā, kādā formā un/vai vidē Klients sniedz personas datus (TOODE interneta mājaslapā, mobilajās lietotnēs, e-pastā, papīra formātā vai telefoniski) un kādās uzņēmuma sistēmās vai papīra formā tie tiek apstrādāti.

Attiecībā uz specifiskiem datu apstrādes veidiem (piemēram, sīkdatņu apstrādi u.c.), vidi, nolūkiem var tikt noteikti papildu specifiski noteikumi, par ko Klients tiek informēts brīdī, kad viņš sniedz attiecīgus datus TOODE.

Saskaņā ar to esam sagatavojuši Privātuma politikas principus, kas attiecas uz klientu personas datu iegūšanu, izmantošanu, publicēšanu, nodošanu un uzglabāšanu.

Kad TOODE lūdz Jums norādīt vajadzīgo informāciju, tā tiek izmantota, apstrādāta un uzglabāta atbilstoši šai politikai. Kļūstot par TOODE klientu, kā arī veicot pasūtījumus, Jūs piekrītat to datu apstrādei, ko sniedzat, veicot pasūtījumus, iegādājoties preci/-es un izmantojot pakalpojumus.

2. Personas dati

Mēs drīkstam apkopot, uzglabāt un izmantot šādus personas datus:

 • Pamatinformācija (vārds, uzvārds, preču piegādes adrese, kontakttālruņa numurs, e-pasta adrese), ko sniedz, pasūtot preces vai pakalpojumus, reģistrējoties vai veicot pieprasījumus vietnē www.toode.lv, lai mēs varētu sagatavot Piedāvājumu, Klientu pasūtījumu, Preču Pavadzīmi-Rēķinu (turpmāk – Pasūtījums) un piegādāt Jums preces. Šī informācija ir vajadzīga tālākai mūsu un Jūsu tiesību un pienākumu īstenošanai;
 • Dati (pirktās preces, iepriekšējo Pasūtījumu dati, maksājumu dati, kontaktinformācija un citi saistītie ieraksti), lai vadoties no Jūsu iepriekš izdarītajiem pirkumiem, mēs varētu Jums sniegt informāciju, piedāvāt preces un pakalpojumus, kas varētu Jūs interesēt;
 • Dati par vietnes lietošanu, kas apstrādāti, izmantojot sīkdatnes un līdzīgas tehnoloģijas, kuras saistītas ar interneta  pārlūkošanu un tamlīdzīgām darbībām;
 • Mēs vai mūsu transporta pakalpojumu sniedzēji var pieprasīt Jums uzrādīt personas identitāti apliecinošu dokumentu (pase, personas identifikācijas karte, autovadītāja apliecība vai cits personu apliecinošs dokuments), lai pārbaudītu pircēja vai personas, ko viņš ir pilnvarojis saņemt preces, identitāti pirms preču izsniegšanas, lai tādā veidā mēs nodrošinātu preces izsniegšanu pareizajai personai;
 • Citi dati, kurus apstrādājam ar Jūsu piekrišanu un, kuru apstrādes mērķi tiek Jums norādīti tad, kad no Jums tiek lūgts tos sniegt uz piekrišanas pamata.
 • Informāciju par Jūsu datoru un interneta lapas www.toode.lv apmeklēšanu un izmantošanu (ieskaitot Jūsu ģeogrāfisko atrašanās vietu, interneta pārlūka tipu, ierīci kādu izmantojat lapas aplūkošanai);
 • Klientu aptauju veikšanai;
 • Kredītspējas novērtēšanai, kredītu uzraudzībai, parādu atgūšanai un piedziņai;
 • Jebkuru citu informāciju, kuru Jūs vēlaties nosūtīt TOODE.

TOODE var izmantot Jūsu personas datus, lai:

 • Nodrošinātu Jums iespēju izmantot mājaslapā www.toode.lv pieejamos pakalpojumus;
 • Pārvaldītu mājaslapu www.toode.lv;
 • Personalizētu sniegtos pakalpojumus vai mājaslapu www.toode.lv ;
 • Nosūtītu Jums paziņojumus, rēķinus un veiktu maksājumus;
 • Nosūtītu Jums e-pasta ziņojumus, kuriem Jūs esat pieteicies;
 • Nosūtītu Jums jaunumu vēstules un citus mārketinga ziņojumus;
 • Informācijas sniegšanai valsts pārvaldes iestādēm un operatīvās darbības subjektiem ārējos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un apjomos.
 • Citos specifiskos nolūkos, par kuriem Klients tiek informēts brīdī, kad viņš sniedz attiecīgus datus TOODE;
 • Atsauktos uz Jūsu jautājumiem vai sūdzībām.

3. Informācijas nodošana trešajām personām

TOODE var atklāt informāciju par Jums jebkuram TOODE darbiniekam tikai tik lielā mērā, cik tas atrunāts šajā privātuma politikā. Papildus tam mēs varam atklāt informāciju par Jums:

 • Tik lielā mērā, cik tas atbilst normatīvajiem aktiem;
 • Saistībā ar jebkuru tiesvedības procesu;
 • Lai aizstāvētu savas likumiskās tiesības (ieskaitot informācijas nodošanu citiem, lai nepieļautu krāpnieciskas darbības).

TOODE izmanto Google Analytics programmu, lai analizētu lapas www.toode.lv apmeklējumu. Izmantojot sīkdatnes, kas tiek glabātas mūsu serveros, Google Analytics apkopo statistiku un citu informāciju par lapu www.toode.lv. Informāciju, kas tiek apkopota saistībā ar mājaslapu www.toode.lv, glabā uzņēmums Google. Google privātuma politika pieejama: https://policies.google.com/privacy?hl=lv.

Sīkdatnes

Mājaslapā www.toode.lv tiek izmantota sīkdatņu tehnoloģija. Šīs sīkdatnes mūs informē par to, vai esat iepriekš apmeklējis mūsu mājas lapu, vai esat jauns lietotājs. Mūsu izmantotās sīkdatnes neuzkrāj nekādu personīgo informāciju par Jums un nepiedāvā mums iespēju ar Jums sazināties, kā arī sīkdatnes neielādē nekāda veida informāciju no Jūsu datora.

4. Kur un cik ilgi mēs uzglabājam Jūsu personas datus

Visa informacija, ko mums iesniedzat, tiek uzglabāta mūsu mātes uzņēmuma AS TOODE (Igaunijā) serveros, kas ir droši un aprīkoti ar modernām tehnoloģijām.

TOODE glabā un apstrādā Klienta personas datus, kamēr pastāv vismaz viens no šiem kritērijiem:

 • kamēr ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā TOODE vai Klients var realizēt savas leģitīmās intereses (piemēram, iesniegt iebildumus, celt vai vest prasību tiesā);
 • kamēr kādai no pusēm pastāv juridisks pienākums datus glabāt;
 • kamēr ir spēkā Klienta piekrišana attiecīgai personas datu apstrādei, ja nepastāv cits datu apstrādes likumīgs pamats.

TOODE neuzkrāj novecojušu informāciju un nodrošina, ka informācija tiek nepārtraukti atjaunināta un ir pareiza, tāpēc Jūsu personas datus neuzglabājam ilgāk, kā to pieprasa katrs personas datu apstrādes mērķis vai, kā to nosaka noramtīvie akti. Noteiktā termiņa beigās personas dati tiek iznīcināti un dzēsti no datu sistemām.

5. Jūsu informācijas sniegšana

TOODE var nodot Jūsu personas datus kādam no mūsu grupas uzņēmumiem, tas ir, filiālēm, mātes uzņēmumam un tās meitas uzņēmumiem tikai ievērojot Latvijas Republikas Fizisko personu datu aizsardzības likumā un citos normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos un kārtībā, esot tiesiskam personu datu nodošanas pamatam un ievērojot noteikumus par personas datu nodošanu ārpus Latvijas.

Lai veiktu šajā privātuma politikā norādītās personas datu apstrādes darbības, mēs varam piesaistīt operatoru, kurš apstrādā personas datus atbilstoši mūsu savstarpēji noslēgtajā līgumā mūsu norādītajā apjomā, atbilstoši noteiktajiem mērķiem un mūsu norādījumiem.

6. Piekļuve personas datiem un citas Klienta tiesības

Klientam, ir tiesības saņemt normatīvajos aktos noteikto informāciju saistībā ar viņa datu apstrādi. Sūtot pieprasījumu uz toode@toode.lv, saņemtajos datos Klients var pārliecināties par savu datu pareizumu un vajadzības gadījumā iesūtīt labojamu informāciju.

Klientam saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir arī tiesības pieprasīt TOODE saņemt savus personas datus, kā arī pieprasīt TOODE veikt to papildināšanu, labošanu vai dzēšanu, vai apstrādes ierobežošanu attiecībā uz Klientu, vai tiesības iebilst pret apstrādi (tajā skaitā pret personas datu apstrādi, kas veikta pamatojoties uz TOODE likumīgajām (leģitīmajām) interesēm), kā arī tiesības uz datu pārnesamību. Šīs tiesības īstenojamas, ciktāl datu apstrāde neizriet no TOODE pienākumiem, kas tam ir uzlikti ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, un kuri tiek veikti sabiedrības interesēs.

Klients var iesniegt pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu:

 • rakstveida formā klātienē TOODE juridiskajā adresē, uzrādot personu apliecinošu dokumentu;
 • elektroniskā pasta veidā, parakstot ar drošu elektronisko parakstu;

Saņemot Klienta pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu, TOODE pārliecinās par Klienta identitāti, izvērtē pieprasījumu un izpilda to saskaņā ar normatīvajiem aktiem.

TOODE atbildi Klientam nosūta pa pastu uz viņa norādīto kontaktadresi ierakstītā vēstulē vai e-pastā, pēc iespējas, ņemot vērā Klienta norādīto atbildes saņemšanas veidu.

TOODE nodrošina datu apstrādes un aizsardzības prasību izpildi saskaņā ar normatīvajiem aktiem un Klienta iebildumu gadījumā veic lietderīgās darbības, lai iebildumu atrisinātu. Tomēr, ja tas neizdodas, Klientam ir tiesības vērsties uzraudzības iestādē – Datu valsts inspekcijā.

7. Klienta piekrišana datu apstrādei un tiesības to atsaukt

Klients piekrišanu personas datu apstrādei, kuras tiesiskais pamats ir piekrišana (piemēram, Pasūtījuma veikšana, pakalpojumu lietošanas paradumu datu analīze, individuāli sagatavota reklāma u.c.), var dot klātienē TOODE veikalos, zvanot uz TOODE konsultāciju tālruni 80004636 vai sūtot uz e-pastu toode@toode.lv.

Klientam ir tiesības jebkurā brīdī atsaukt datu apstrādei doto piekrišanu tādā pat veidā, kādā tā dota, tas ir – klātienē TOODE veikalos, zvanot uz TOODE konsultāciju tālruni vai sūtot uz e-pastu toode@toode.lv, un, tādā gadījumā, turpmāka datu apstrāde, kas balstīta uz iepriekš doto piekrišanu konkrētajam nolūkam, turpmāk netiks veikta.

Piekrišanas atsaukums neietekmē datu apstrādes, kuras veiktas tajā laikā, kad Klienta piekrišana bija spēkā.

Atsaucot piekrišanu, nevar tikt pārtraukta datu apstrāde, kuru veic, pamatojoties uz citiem tiesiskajiem pamatiem.

8. Saziņa ar klientu

TOODE veic saziņu ar Klientu, izmantojot Klienta norādīto kontaktinformāciju (telefona numuru, e-pasta adresi, pasta adresi, piegādes adresi).

Saziņu par preču un pakalpojumu saistību izpildi TOODE veic uz Pasūtījuma izpildi vai noslēgtā līguma pamata (piemēram, preču un pakalpojumu piegādi, informācija par rēķiniem, izmaiņām preču un pakalpojumu sortimentā  u.c.).

9. Privāto datu aizsardzība

TOODE veic visus iespējamos drošības pasākumus (tai skaitā administratīvos, tehniskos un fiziskos), lai aizsargātu klientu personas datus.

Visi klienta dati, veicot Pasūtījumu un apmaksu par precēm un pakalpojumiem, ir uzskatāmi par konfidenciālu informāciju, izņemot gadījumus, kad preču piegādātājam, jāpiegādā preci, nepieciešams zināt klienta vārdu, adresi un telefona numuru, kā arī citos gadījumos, kas paredzēti likumdošanā.

10. Privātuma politikas noteikumi un grozījumi

Šī privātuma politika var tikt mainīta bez iepriekšēja brīdinājuma. Jaunākā privātuma politikas versija, kas ir publicēta mājaslapā www.toode.lv, aizstāj visas iepriekšējās privātuma politikas versijas. Ja Jums ir kādi jautājumi vai neskaidrības par www.toode.lv privātuma politiku, lūdzu, rakstiet uz e-pasta adresi: toode@toode.lv.

TOODE Privātuma politika